Dynamis Kennisbank

In de Dynamis Kennisbank vindt u kennis die wij met u willen delen. Kennis die u kan helpen bij uw beslissing op het gebied van vastgoed. 

Maximale hypotheek volgend jaar voor veel mensen toch omlaag

1036582_afbeelding-woning-Strijbosch-Thunnissen-partner-in-Dynamis.jpeg
 
 
Het maximale bedrag dat mensen kunnen lenen voor de aankoop van een huis, valt voor een grote groep mensen volgend jaar toch lager uit. Volgens berekeningen van Vereniging Eigen Huis (VEH) kunnen huizenkopers die gebruikmaken van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) met een hypotheekrente van onder de 2 procent straks minder lenen. De NHG-norm blijft ook in 2017 op 245.000 euro staan.

 

Een lage hypotheekrente betekent ook lagere aftrekmogelijkheden. De hypotheeknormen zijn op advies van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vastgesteld, zodat mensen niet in de financiële problemen komen door te hoge woonlasten.

 

Het Nibud berichtte eerder dat de leennormen per 2017 juist worden verruimd. Door de stijging van de koopkracht hebben Nederlanders meer ruimte om geld te lenen voor een huis, oordeelt het voorlichtingsinstituut. Bovendien zijn door de lage rente de risico's wat lager.

Niet iedereen

Maar dit principe geldt dus niet voor iedereen. VEH rekende uit dat bij een hypotheekrente van 1,75 procent een eenverdiener met een inkomen van 35.000 euro volgend jaar ruim 8.000 euro minder kan lenen dan nu het geval is.

Voor tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van 40.000 euro valt de hypotheek zelfs ruim 9.000 euro lager uit. Ondanks het feit dat het tweede inkomen vanaf volgend jaar voor een groter deel meetelt bij de berekening van de hypotheek.

In 2017 worden de regels rondom hypotheken weer iets strenger. Zo mogen huizenkopers maximaal 101 procent van de woningwaarde lenen, nu is dat nog 102 procent. In 2018 wordt dat verder verlaagd naar 100 procent.

Ook de hypotheekrenteaftrek wordt jaarlijks afgebouwd. Dit jaar is het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken 50,5 procent. Volgend jaar wordt dat verder verlaagd naar 50 procent.

Wet- en regelgeving energielabel

1032417_energielabel-3.jpg

Recent heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de wet- en regelgeving met betrekking tot het energielabel. Per 1 januari 2015 dient bij de (bouwkundige) oplevering, verkoop of verhuur van een (gedeelte van een) gebouw een geldig energielabel beschikbaar te worden gesteld aan een koper of huurder. Dit geldt voor zowel woonruimte als utiliteitsbouw. Onder utiliteitsbouw wordt onder meer verstaan: gezondheidszorggebouwen, overheidsgebouwen, horecagebouwen, kantoorgebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen, bijeenkomstgebouwen, sportgebouwen en winkels. 

Een energielabel bevat onder andere informatie over de isolatie van het dak, de muren, de ramen en de vloeren. Daarnaast geeft het energielabel aan hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie in het gebouw zijn. Op die manier wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om de energieprestatie van een gebouw te verbeteren. De labelklassen voor een energielabel lopen voor woningen uiteen van de hoogste klasse A (weinig besparingsmogelijkheden) tot de laagste klasse G (veel besparingsmogelijkheden). Voor utiliteitsbouw lopen deze klassen uiteen van A++++ tot G. Een energielabel is geldig tot tien jaar na afgifte. 

Een energielabel hoeft alleen bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst aan een huurder te worden verstrekt. Een energielabel is niet verplicht voor lopende huurovereenkomsten. 

Woningen
Woningeigenaren zullen in januari of februari 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Het voorlopige energielabel geeft een inschatting van de energieprestatie en is gebaseerd op gegevens zoals woningtype, oppervlakte en bouwjaar. Bij verkoop of nieuwe verhuur dient dit voorlopige energielabel te worden omgezet in een definitief energielabel. Dat is mogelijk via deze website.

Utiliteitsbouw
Eigenaren van utiliteitsbouw ontvangen geen voorlopig energielabel. Zij dienen voor het verkrijgen van een energielabel zelf een erkend deskundige in te schakelen. De Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland biedt een overzicht van bedrijven die gecertificeerd zijn om het energielabel af te geven. U kunt dit overzicht raadplegen op deze website.

Uitzonderingen
In een aantal gevallen geldt een uitzondering. Een energielabel is niet verplicht voor onder andere de volgende gebouwen: schuren, garages, kerken, moskeeën, fabriekshallen en recreatiewoningen. 

Bij de oplevering, verkoop of verhuur van een gebouw bent u verplicht om een geldig (definitief) energielabel aan de koper of nieuwe huurder beschikbaar te stellen. Beschikt u (vooruitlopend daarop) reeds over een geldig energielabel, dan dient de labelklasse van het energielabel te worden vermeld in commerciële verhuur- en verkoopadvertenties. Beschikt u bij de oplevering, verkoop of nieuwe verhuur van een gebouw niet over een geldig energielabel, dan riskeert u onder meer een last onder dwangsom, (op korte termijn) een boete en kunt u mogelijk aansprakelijk zijn voor schade die de koper of huurder tengevolge daarvan lijdt.

Wilt u meer weten over de nieuwe wet- en regelgeving rondom het energielabel? Neem dan contact op met een partner in Dynamis bij u in de buurt. 

Wetgeving energielabel 2015

1031862_Energielabel-huis.png

Vanaf 1 januari 2015 moet elke woningeigenaar verplicht een definitief energielabel overhandigen bij de eigendomsoverdracht van zijn woning. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is.

Woningeigenaren zonder energielabel ontvangen in januari 2015 een brief met hun voorlopige energielabel. Een online tool geeft de mogelijkheid om het voorlopige energielabel definitief te maken. Beschikt men niet over een energielabel bij oplevering van de woning, dan riskeert de verkoper een sanctie. Heeft u uw woning verkocht, maar is de oplevering in 2015? Lees dan hier de clausule en modelbrief energielabel 2015

Meer informatie over het energielabel vindt u op www.energielabel.nl

Warmtewet zet verhuurders aan het werk

1029777_Warmtewet.jpg

Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Deze Warmtewet heeft grote gevolgen voor eigenaren c.q. verhuurders en ontwikkelaars van woonruimte, winkels en kantoren. De bedoeling van de Warmtewet is het beschermen van kleinere verbruikers van warmte tegen een monopoliepositie van hun leverancier.

De warmtewet geldt wanneer door een gebouweigenaar of verhuurder warmte via een warmtenet wordt geleverd aan een verbruiker, en de aansluiting minder dan 100 kilowatt betreft. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld stadsverwarming of blokverwarming.

Wie de verbruiker is maakt niet uit. Zowel woningen als bedrijfsruimten vallen onder de wet. Het toepassingsgebied van de wet is dus groot. De wetgever schat dat er alleen al circa 7.000 wooncomplexen worden verwarmd via een warmtenet. Daarnaast zullen veel winkelcentra, kantoorpanden en bedrijfsverzamelgebouwen op deze wijze worden verwarmd. De grens van 100 kilowatt is bovendien vrij ruim; een groot gedeelte van het mkb zal hieronder vallen.

Wat zijn de gevolgen?

Meldplicht
Allereerst moeten leveranciers van warmte zich zo spoedig mogelijk melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit kan via een aanmeldingsformulier op de website van de ACM. Hierbij is wel van belang om te beseffen dat de ACM door deze aanmelding op de hoogte is van het feit dat een leverancier onder de Warmtewet valt en derhalve gemakkelijker controle kan uitoefenen. Het is daarom belangrijk dat er na de melding zo snel mogelijk aan alle andere verplichtingen van de Warmtewet wordt voldaan. Wanneer leveranciers zich niet aanmelden kan dit een boete opleveren die kan oplopen tot 450.000 euro.

Individuele overeenkomsten afsluiten
De leverancier van warmte moet individuele warmteovereenkomsten met verbruikers sluiten. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande (huur)relaties. Bij nieuwe overeenkomsten kan er een bijlage aan de overeenkomst worden gehecht of kunnen er extra artikelen in de overeenkomst worden opgenomen. Bij bestaande (huur)relaties zal dit moeten gebeuren middels een allonge (aanvulling) op de bestaande overeenkomst.

Verplichtingen nakomen
Ook zijn er een aantal verplichtingen waar gedurende de overeenkomst tussen de leverancier en verbruiker aan moet worden voldaan. Het gaat dan onder meer om de verplichting tot betrouwbare levering en verstrekking van nota’s en boekhouding. Ook bepaalt de ACM, op grond van de Warmtewet, jaarlijks een maximumprijs die in rekening kan worden gebracht voor de te leveren warmte.

Wie moet actie ondernemen?
Gebouweigenaren/verhuurders moeten bekijken of zij leverancier zijn zoals in de Warmtewet omschreven staat. Zo ja, dan moet zo snel mogelijk aan de meldplicht worden voldaan. Daarnaast moeten gebouweigenaren/verhuurders zo snel mogelijk warmteovereenkomsten opstellen en deze aan huurders aanbieden. Ook bestaande overeenkomsten zullen moeten worden aangepast.

(Project)ontwikkelaars moeten bij hun ontwikkelingen stilstaan bij de wijze van de levering van warmte.
Gebruikers/huurders hoeven zelf geen actie te ondernemen. Wel kunnen zij bekijken of zij onder de Warmtewet vallen (aansluiting van minder dan 100 kilowatt) en zo ja, of de door hen betaalde prijs voor warmte niet boven de maximumprijs zoals vastgesteld door de ACM uitkomt.

Big data van onschatbare waarde voor vastgoed

1028915_Big-Data.jpg

Wereldwijd is een enorme hoeveelheid data beschikbaar en neemt de snelheid waarop dit wordt verzameld verder toe. Deze data is afkomstig uit onder andere
navigatiesystemen, smartphones, CBS-gegevens en talloze andere datasets. Het gebruik van Big Data kan de vastgoedbusiness verrijken. Hoe wordt data gebruikt
in andere sectoren? Wat is hiervan te leren en hoe kunnen we Big Data toepassen in onze vastgoedsector ten einde concurrenten voor te zijn, een hoger rendement te
realiseren en betere relaties te onderhouden?

Klik op onderstaand pdf-document om het volledige artikel te lezen.

Regeling veiligheid kleine bedrijven gewijzigd

1028645_veiligheid-mkb.jpg

Ruim acht van de tien ondernemers in Nederland heeft minder dan tien werknemers. Ook deze kleinbedrijven kunnen doelwit zijn van allerlei vormen van criminaliteit. De kosten van preventieve maatregelen zijn relatief hoog voor het kleinbedrijf en daarbij is het lastig de meest efficiënte maatregelen te kiezen. De VKB-regeling heeft tot doel deze groep ondernemers te helpen meer en betere preventieve maatregelen te nemen, zowel organisatorisch, elektronisch en/of bouwkundig. Om zo de kans prooi te worden van criminelen te verminderen. Met ingang van 2013 is de regeling ondergebracht bij het CCV. Zonder kosten kan een Veiligheidscan worden aangevraagd, bij voorkeur voor vier bedrijven in de zelfde omgeving tegelijk. Enkele aanvagen komen op een wachtlijst om zo een zo efficient mogelijke route te kunnen plannen. In plaats van een financiele bijdrage kan gekozen worden uit pakketten met maatregelen die worden aanbevolen.

Doel
MKB-Nederland is van mening dat voorkomen van criminaliteit begint met (vrijwel) kosteloze (maar waardevolle!) organisatorische maatregelen.Waar nodig aangevuld met slimme en efficiënte preventieve bouwkundige en/of elektronische maatregelen. Geld, goederen, informatie en reputatie, de pijlers van elk bedrijf. Alle vier kunnen verloren gaan door (interne) criminaliteit of brand/brandstichting. Langs fysieke en/of digitale weg. Voldoende verlies van één of meer van de 'kroonjuwelen' betekent een faillissement. De objectieve scans binnen de VKB-regeling helpt boeven buiten te houden. De gedwongen winkelnering m.b.t. de pakketten wordt niet door iedereen op prijs gesteld en schakelt de lokale leverancies uit. MKB-Nederland is wel groot voorstander van de het objectief scannen en daarmee verhogen van kennis van ondernemers over de risico's die het bedrijf loopt. MKB-Nederland wacht de evaluatie af die in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Dynamis makelaar.

Green Deal

1028646_green-deal.jpg

Wat zijn de drempels die mkb-ers ervaren om energiezuiniger te ondernemen en hoe kunnen we deze wegnemen? Wat is eigenlijk het besparingspotentieel bij mkb-bedrijven? Welke simpele oplossingen zijn er voor kleine mkb-ers om zonder veel tijd, geld en moeite erin te steken toch al tot een daling van het energieverbruik te komen?

Green Deal
De Green Deal is een stimuleringsproject van het ministerie van Economische Zaken voor het realiseren van duurzame initiatieven. MKB-Nederland heeft met EZ een ‘eigen’ Green Deal afgesloten om mkb-bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun energie-efficiency. Het Green Deal project richt zich in eerste instantie op de ‘quick wins’ voor de deelnemende bedrijven. Deelnemende bedrijven krijgen tips en hulpmiddelen aangereikt om energie te besparen; iets wat naast een schoner milieu ook een financiële besparing oplevert. Verder zetten we ons in om de barrières waar ondernemers tegenaan lopen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking (gebrek aan geld, tijd en kennis) te slechten.
21 MKB Green Deal projecten 

Op haar beurt heeft MKB-Nederland een Green Deal afgesloten met verschillende intermediaire organisaties, zoals brancheorganisaties, gemeenten, provincies, bedrijventerreinen en lokale ondernemersplatformen. Inmiddels lopen er 21 aansprekende initiatieven verspreid over het land. De diversiteit binnen de projecten en aanpakken is groot om zodoende voor elke mkb-er – van metaalbedrijven tot aan ‘de bakker op de hoek’ – oplossingen te bieden. Binnen de 21 initiatieven gaan ondernemers uit een bepaalde branche of regio aan de slag met eenvoudige, concrete maatregelen om energie te besparen en waar mogelijk met duurzame energieopwekking. Met deze simpele praktijkvoorbeelden willen we ondernemers en organisaties inspireren om op soortgelijke wijze aan de slag te gaan met energiebesparing en met duurzame opwekking. Het project loopt in principe tot eind 2013.

Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.