Dynamis: Nieuwbouw woningmarkt komt te laat in de Noordvleugel Aantal verstrekte vergunningen blijft achter bij de vraag

Op basis van het aantal afgegeven bouwvergunningen blijkt dat het aantal vergunningen voor nieuwbouw in 2016 lager uitkomt dan in 2015, terwijl een doorgroei naar circa 80.000 vergunningen aan het begin van het jaar nog werd verwacht en ook door de markt wordt gevraagd. Juist in de schaarstegebieden Groot Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam blijft het aantal verstrekte vergunningen sterk achter bij de vraag. Op basis van dit gegeven kan worden geconcludeerd dat de marktdruk in deze regio’s zeker de komende anderhalf jaar nog verder zal toenemen en de prijzen in deze regio’s verder onder druk komen te staan. Dit blijkt uit de derde kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten 2016 van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars die vandaag verschijnt.

Transactievolume blijft stijgen, aanbod daalt
Mede door de beperkte aanwas van nieuwbouwwoningen blijft het beschikbare aanbod van woningen dalen. In totaal staan er nu nog circa 156.150 woningen te koop, dit betekent dat er afgelopen kwartaal ruim 13.000 woningen meer zijn verkocht dan dat er beschikbaar zijn gekomen. Ook op de nieuwbouwmarkt loopt het aanbod inmiddels sterk terug. Op dit moment staan er nog slechts 13.000 nieuwbouwwoningen in het land te koop. Vorig jaar rond deze tijd waren dat er nog ongeveer 19.500. In het derde kwartaal van 2016 steeg, ondanks een recordhoogte in het tweede kwartaal, het aantal transacties opnieuw. In totaal zijn in het derde kwartaal 59.100 transacties geregistreerd. Dit betreft alle transacties in de bestaande bouw en nieuwbouw. Door het gestegen aantal transacties zijn de marktverhoudingen inmiddels vergelijkbaar met begin 2008. Toen lag de marktratio in heel Nederland op 37%, intussen ligt dit percentage alweer op 38%.


Verkoopprijs woningen stijgt met 7,7%
Ook in het derde kwartaal van 2016 is de verkoopprijs van woningen gestegen. Ten aanzien van het tweede kwartaal in 2016 zijn de woningprijzen met 1,6% gestegen, op jaarbasis komt de stijging uit op 7,7%. De mediane verkoopprijs lag in het derde kwartaal op € 240.350. De woningprijs ligt daarmee nog wel 5,6% onder de piek van medio 2008. Wel zijn de verschillen tussen de regio’s aanzienlijk groter dan toen, zo is bijvoorbeeld de prijsstijging in Amsterdam 24% op jaarbasis. Hiermee liggen de woningprijzen in Amsterdam al aanzienlijk boven de prijs van 2008. Op dit moment is dat slechts bij achttien gemeenten het geval en betekent dit dat in 372 gemeenten de verkoopprijs nog onder het niveau van 2008 ligt.


Verwachtingen 2017: Woningprijzen stijgen met 5%
Ook voor 2017 is, uitgaande van een gelijkblijvende leencapaciteit, de verwachting dat de woningprijzen verder zullen stijgen. De verbeteringen in de economie zorgen voor een banengroei en een verbeterde koopkracht van de consument en gecombineerd met het feit dat de koopwoningmarkt op telkens meer locaties krapper wordt, is de verwachting dat de woningprijzen ook in 2017 landelijk met circa 5% zullen stijgen.

Klik hier voor het volledige rapport Sprekende Cijfers Woningmarkten Q3.

Manon Veldkamp
4548_Infographic-SCW-Q3-2016_DUO.jpg
Frisia Makelaars (070) 342 01 01
Deze website is het beste te bekijken als uw tablet gekanteld is.