Object
Verkocht

Valeriusstraat 33, 's-Gravenhage 2517 HM 's-Gravenhage

2517 HM 's-Gravenhage

Omschrijving

TE HUUR / TE KOOP
Valeriusstraat 33 te 's-Gravenhage.
OMGEVINGSFACTOREN
Het pand is gelegen in de populaire wijk Duinoord. In deze gezellige winkelstraat waar onder andere een design-interieurstudio, zonnestudio en diverse horecagelegenheden zijn gevestigd.
BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van het pand is goed. Het is gelegen in de nabije omgeving van doorgaande weg President Kennedylaan...

Locatie

Uitgebreide omschrijving

TE HUUR / TE KOOP
Valeriusstraat 33 te 's-Gravenhage.
OMGEVINGSFACTOREN
Het pand is gelegen in de populaire wijk Duinoord. In deze gezellige winkelstraat waar onder andere een design-interieurstudio, zonnestudio en diverse horecagelegenheden zijn gevestigd.
BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid van het pand is goed. Het is gelegen in de nabije omgeving van doorgaande weg President Kennedylaan (S200), wat voor een goede ontsluiting richting het centrum of het zuiden van Den haag.
Tevens is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer goed. Via tram 16 en bus 21 en 24 is de Valeriusstraat in korte tijd te bereiken.
PARKEREN
Het pand beschikt niet over eigen parkeermogelijkheden. In de directe omgeving is betaald parkeren aan de openbare weg mogelijk.
OBJECT
Objectomschrijving
De entree bevindt zich centraal en links in de voorgevel met aan weerszijde grote raampartijen. Achter de entree bevindt zich direct de winkelruimte verdeeld in drie ruimten, met achtergelegen pantry en sanitaire voorziening.
Het brede front zorgt voor een goede zichtlocatie voor zowel wandelend publiek als voorbij rijdend verkeer.
Thans is circa 104 m² voor huur / verkoop beschikbaar.
Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als winkelruimte in de zin van artikel 7:290 BW.
Opleveringsniveau
Onderhavige wordt leeg en bezemschoon opgeleverd met onder andere de volgende voorzieningen:
-Breed front;
-Representatieve entree;
-Moderne pantry;
-Moderne sanitaire voorziening;
-CV-installatie.
Doch het object wordt uitsluitend casco verhuurd.
Bestemmingsplan
‘Duinoord’ vastgesteld d.d. 26-11-2015.
Energielabel:
Onderhavige beschikt over Energielabel A.
HUURGEGEVENS
Huurprijs:
Valeriusstraat 33 € 20.000,- per jaar te vermeerderen met BTW.
Servicekosten:
Huurder dient zelf zorg te dragen voor aansluiting en betaling van alle nutsvoorzieningen.
Huurtermijn:
5 (vijf) jaren.
Opzegtermijn:
12 (twaalf) maanden.
Aanvaarding:
In overleg.
Huurbetaling:
Per maand vooruit.
Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statestiek (CBS).
BTW:
Verhuurder wenst te opteren voor BTW belaste verhuur. Indien huurder niet voldoet aan de criteria, zal er een nader overeen te komen percentage ter compensatie van de gederfde BTW worden vastgesteld.
Zekerheidsstelling:
Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een bruto betalingsverplichting van 3 (drie) maanden. (huur, servicekosten en BTW).
Huurovereenkomst:
De huurovereenkomst zal worden opgesteld conform de door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in 2012 vastgestelde ROZmodel Huurovereenkomst Winkelruimte met aanvullende bepalingen verhuurder.
Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

KOOPGEGEVENS
Verkoopprijs
Valeriusstraat 33 € 260.000,- k.k. 
Aanvaarding:
In overleg.
 
Kadastrale gegevens:
Gemeente:                  ’s-Gravenhage
Sectie:                        N
Nummer:                    8289
Appartementsindex:   A1
 
BTW
Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd.
 
Zekerheidsstelling
Bij ondertekening van de koopovereenkomst zal koper ter meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom voldoen op kwaliteitsrekening van de notaris binnen 10 werkdagen, nadat de wilsovereenstemming door beide partijen is getekend.
 
Koopakte
NVM koopakte met aanvullingen van verkoper.

Bovenstaande objectinformatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Vermelding van vloer- en overige oppervlakten zijn slechts indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Koopvoorwaarden
Voor de verkoop zijn verkoopvoorwaarden gesteld die hieronder zijn opgenomen. Bij het uitbrengen van een bieding en het sluiten van de koopovereenkomst dient men bekend te zijn met deze verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden.

-    Koper heeft voor het sluiten van de koopovereenkomst kennisgenomen van de vrijblijvende objectinformatie en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud hiervan.

-    Koper wordt in de gelegenheid gesteld de onroerende zaak voor het sluiten van de koopovereenkomst te laten keuren door een erkend bouwtechnisch bureau om eventuele bouwkundige gebreken vast te stellen, dan wel de onroerende zaak te laten controleren op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en/of grond op enige verontreiniging te laten onderzoeken. Koper heeft hier wel/geen gebruik van gemaakt.

-    Koper verklaart ermee bekend te zijn dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is. Dit betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat verkoper niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, verwarming en warmwaterinstallaties met toebehoren, de riolering en de aanwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht.
 
-    Aan verkoper is niet bekend dat in de onroerende zaak of bij installaties asbesthoudende materialen zijn verwerkt, anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, destijds gebruikelijk was. Ook is aan verkoper niet bekend dat naderhand door andere (vorige) eigenaren of bewoners asbesthoudende materialen zijn gebruikt bij eventuele renovaties en/of verbouwingen. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen, dit geldt ook voor asbesthoudende vloerbedekking, dienen op grond van de (milieu)wetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in de onroerende zaak kan voortvloeien.

-    Indien de waarde waarover koper overdrachtsbelasting is verschuldigd wegens de overdracht binnen 6 maanden na een voorgaande overdracht kan worden verminderd met de waarde waarover bij die eerdere overdracht overdrachtsbelasting was verschuldigd vergelijk artikel 13 Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en koper derhalve niet de onder normale omstandigheden verschuldigde overdrachtsbelasting hoeft te voldoen, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

-    Indien de juridische levering later plaatsvindt dan overeengekomen zal aan koper een rentevergoeding ad. 8,5% van de koopsom op jaarbasis in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de overeengekomen datum van de juridische levering tot en met de daadwerkelijke datum van de juridische levering, te voldoen gelijktijdig met de koopsom bij de eigendomsoverdracht. De vergoeding is niet verschuldigd indien de oorzaak hiervan in de risicosfeer van verkoper ligt.

-    De energiemarkt is vrijgegeven voor gas en elektriciteit sinds juli 2004. Om afsluiten te voorkomen is het verzoek van de netwerkbeheerder om uiterlijk twee weken voor de sleuteloverdracht zich te melden bij de netwerkbeheerder en uw energieleverancier voor het opzeggen en het aanvragen van gas en elektriciteit. De vorige bewoner en de nieuwe bewoner zijn zelf hiervoor verantwoordelijk. Voor het aanvragen van water geldt hetzelfde, maar hiervoor kunt u contact opnemen met het duinwaterbedrijf.

-    Koper heeft in beginsel het recht om de notaris te kiezen. Indien koper kiest voor een notariskantoor welke is gevestigd met een omtrek verder dan 25 kilometer van het verkochte dan kunnen de volgende kosten door verkopende makelaar en diens opdrachtgever in rekening worden gebracht bij koper.
1) Eventuele aanvullende notariële kosten, bijvoorbeeld het opstellen van een volmacht, die aan verkoper in rekening worden gebracht.
2)Kosten van vervoer en uurloon.
Deze kosten dienen te worden betaald en verrekend bij de in de koopakte vermelde notaris, op de dag van de eigendomsoverdracht.

-    Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft gebruikt/bewoond en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte, waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeen gekomen, dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee rekening is gehouden.

Van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de onroerende zaak zijn eveneens op verzoek bij ons op kantoor ter inzage. Dit zijn bijvoorbeeld: stukken van de vereniging van eigenaren, huishoudelijke reglementen, eigendomsbewijs, splitsingsakte, reglementen, erfpachtvoorwaarden.

- Het pand wordt verkocht in de huidige staat "As is where is" en koper neemt dit voetstoots aan.

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 1904
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Valeriusstraat 33
Plaats 's-Gravenhage
Land NL
Ligging wijkwinkelcentrumin woonwijk
Winkelruimte
Oppervlakte 104 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen uitstekend
Onderhoud buiten uitstekend
Geheel vrijblijvend binnenkijken? Neem contact op

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.